artikkelidefault

Virallinen selvitys tartuntatautilain velvoittamista toimenpiteistä Hanhivaarassa

Tartuntatautilain (TTL) muutos astui voimaan 22.2.2021. Tartuntalain muutoksilla annetaan kunnille ja aluehallintovirastoille toimivaltuuksia valvoa ja tarvittaessa rajoittaa myös yksityisen elinkeinonharjoittajan toimintaa, mikäli se olisi välttämätöntä epidemian ehkäisemiseksi. Tässä selvityksessä Hanhivaaran Liikuntakeskus (Saloradat Oy 2493576–7) esittää toimitiloissaan käytössä olevat toimintamallit, joita eduskunta vastauksessaan 58 c § edellyttää. Yrityksemme tiloissa asioidessa alla mainitut yleiset hygieniatoimenpiteet ovat velvoittavia kaikissa asiakastiloissa kaikille tiloissamme asioiville.

Asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käytön edellytykset Covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi Hanhivaaran Liikuntakeskuksessa:

  • Asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien pesemiseen saippualla keilahallin wc-tiloissa, pukutiloissa sekä kuntosalin wc:ssä ja vesipisteillä. Käsidesipulloja löytyy joka puolelta niin, että käsidesin käyttö on mahdollista kaikkialla toimitiloissamme lisäämään käsihygieniaa. Kuntosalilla ja kaikissa liikuntatiloissa ovat desinfiointiaineet ja paperit välineiden puhdistamista varten. Tämä hoidetaan jokaisen laitteen tai välineen käytön jälkeen välineen käyttäjän toimesta.
  • Asiakkaille ja osallistujille on annettu riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet.  Ohjeet löytyvät sivuiltamme www.hanhivaara.fi ja myös tiloistamme ilmoitustauluilla painettuna. Henkilökuntamme on koulutettu ohjeistamaan sekä valvomaan näiden toimenpiteiden toteutumista käytännössä. Yksityisen kuntokeskuksen etuja on myös se, että jäsenmäärä on rajattu ja henkilöt pääasiassa tuttuja keskenään, jolloin asiakkaiden välistä valvontaa tapahtuu myös oman valvontamme tueksi.
  • Lähikontaktilla tarkoitetaan fyysistä kontaktia sekä oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan.

Tiloissa liikuntaa ohjaava henkilö on vastuussa asiakkaiden sijoittelusta liikuntatilassa, jotta vähintään 2 m etäisyydet toteutuvat. Kuntosalilla kierrämme henkilökunnan kanssa ja valvomme toimintamallien noudattamista.

Lisäksi käytössä on edelleen malli, jossa taka-aulaan on mahdollisuus jättää kengät ja siirtyä suoraan kuntosalille, pelikentille tai ryhmäliikuntaan. Näin asiakas voi välttää kokonaan pukutiloissa asioinnin. Toki tilojemme pukutilat ovat väljät, eli etäisyydet voi sielläkin pitää. Lisäksi olemme ottaneet käyttöön kaksi ryhmäpukuhuonetta, joten pukuhuonetilaa on kaikkiaan n. 300 m2 Ohjeistamme asiakkaita toimimaan 1.3. eteenpäin pukutiloissa nopeasti ja välttämään yli 10 minuutin oleilua pukutiloissa.

  • Tilojen ja pintojen puhdistamista on tehostettu. Tilamme siivotaan 7 päivää viikossa ammattisiistijän (ISS Palvelut Oy) toimesta. Jo ennestään kattava siivousohjelmamme on päivitetty mm. kosketuspintojen pesemisen ja desinfioinnin osalta. Roskapisteitä ja desinfiointipisteitä on lisätty. Puhdistukseen ja desinfiointiin käytettävät aineet ja laitteet ovat ammattikäyttöön tarkoitettuja.
  • Hanhivaaran Liikuntakeskuksen kaikki ilmanvaihtojärjestelmät on uudistettu viimeisen kolmen vuoden aikana ja riittävä ilmanvaihto on laskettu jokaiseen tilaan. Ilmalämpöpumppuja, jotka kierrättävät samaa sisäilmaa, ei ole enää käytössä kuntosalilla.
  • Olemme järjestäneet toimitilojemme n. 4 000 m2 tilaan asiakkaidemme ja osallistujien oleskelun sillä tavoin väljästi, kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Olemme supistaneet toimintaamme jo vuoden 2020 maaliskuusta saakka. Jokaisen tilan täyttöaste on tällä hetkellä maksimissaan 70% normaalista asiakasmäärästä. Tilojen asiakasmäärät ovat suhteutettu tilan kokoon. Esimerkiksi kuntosalilla asiakkailla on mahdollista pitää yli 10 m2 omaa tilaa valitsemalla paikka, jossa harjoittelee. Asiakaspaikat ohjatuilla tunneilla ovat riittävän etäällä toisistaan ja liikunnanohjaamme valvovat asiakkaiden sijoittelua jokaisella tunnilla siten, että asianmukaiset turvavälit toteutuvat. Ohjatut liikuntatunnit ovat porrastettu siten, että tuntien väliin jää aikaa. Henkilökuntamme seuraa tiloissa olevaa asiakasmäärää.

 

Kuntosalilla on käytössä suomalainen Gymplus-järjestelmä, josta näkee reaaliajassa kuntosalin kävijämäärän ja myös ennusteen lähitunneille ja eri viikonpäiville. Palvelu löytyy sivuiltamme www.hanhivaara.fi

 

Aluehallintovirastolla ja kunnan tämän lain mukaiseen valvontaan osallistuvilla viranomaisilla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada 59 a—59 d §:n mukaisen valvonnan toteuttamiseksi välttämättömät tiedot siltä, johon kohdistuu 58 c tai 58 e §:ssä säädetty velvoite sekä siltä, johon on kohdistettu 58, 58 d, 58 f tai 58 g §:n nojalla päätös. Tiedot on annettava viivytyksettä ja maksutta.

59 e § mukainen oikeus saada tietoja toteutuu Hanhivaaran Liikuntakeskuksessa. 58 c § mukainen selvitys on yllä ja teemme yhteistyötä paikallisten viranomaisten kanssa sen osalta, mikäli tarve sen vaatii.
Yhteyshenkilö yrityksessämme on Jussi Saarinen, tj, puh. 050 68398 tai jussi.saarinen@hanhivaara.fi.

Tässä selvityksessä viitatut kohdat ja momentit pohjautuvat eduskunnan vastaukseen 19.2.2021 koskien tartuntalakia. Tässä linkki koko vastaukseen HE_245/2020_vp: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/EduskunnanVastaus/Sivut/EV_3+2021.aspx

Hanhivaaran Liikuntakeskus sitoutuu 58 c § säädettyjen velvollisuuksien ja rajoitusten sekä niitä koskevien päätösten noudattamiseen toiminnassaan covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi.

Salossa 20.2.2021

 

Jussi Saarinen
Toimitusjohtaja, yhdessä henkilökunnan kanssa
Hanhivaaran Liikuntakeskus

Tämän selvityksen taustalla on ammattimainen ja paikallinen liiketoiminta, joka työllistää toimitiloissamme yhteensä: 30 salonseutulaista. Yrityksemme on toiminut vastuullisesti viranomaisten kulloinkin voimassa olevien ohjeistusten mukaan koko Covid-19-pandemian aikana.